Foglalj időpontot bemutatótermünkbe online vagy a +36 20 326 8115-es telefonszámon.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: GDPR, Adat- és titokvédelem

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Adatkezelő és a https://lavidaorientalheritage.com/ honlap üzemeltetője: LaVida Oriental Heritage Kft (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 2030 Érd, Zengő utca 40. képviseli: Vida Ferencné ügyvezető. Cégjegyzékszám: 13-09-222404 (nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága). Adószám: 32069590-2-13, Közösségi adószám: HU32069590

Kapcsolat:

E-mail: info@lavidaorientalheritage.com
Honlap: https://lavidaorientalheritage.com/
Telefonszám: +36 20 3268115

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az ügyfelek, bármilyen Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, más módon érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

Jelen adatvédelmi szabályzat alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a szolgáltatásai igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges, melynek kezelésével kapcsolatos eljárást a jelen szabályzat tartalmazza azzal, hogy a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató az Infotv. és a GDPR, a Ptk., valamint az elektronikus szolgáltatásokra és a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

1. SZEMÉLYES ADAT GYŰJTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatása nyújtásához személyes adatokat gyűjt be, melyeket a Megrendelők Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vétele érdekében történő önkéntes rendelkezésre bocsátása útján szerez meg.

Személyes adatnak minősül a közvetetten vagy közvetlenül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, így különösen,e nem kizárólagosan:

A fentieken túlmenően a Szolgáltató oldalának használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak az Érintettek internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP cím, böngésző típusa, stb.), amelyet a Szolgáltató nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei az irányadóak, melyek Infotv.-nek és GDPR előírásainak való biztonságos megfelelőségét Szolgáltató megköveteli.

Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó/érintett személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató tárhely-szolgáltatója személyes azonosítására alkalmatlan módon, kizárólag a Weboldalak technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a felhasználói élmények fokozása, és a személyre szabott böngészés érdekében a honlap látogatásakor a honlapokon végbemenő munkamenet azonosító tárolására használatos cookie-kat helyezhet el az Érintettek számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű file, amely az Érintett böngészőjének azonosítására szolgál.

A cookie-k nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak és személyes adatbázissal sem kerülnek egybevetésre.

A cookie-k segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában, használatukról az oldalra érkező látogatót felugró ablak tájékoztatja. A felugró ablakban olvasható tájékoztató szöveg elolvasását követően a felhasználó az elfogadás gomb megnyomásával engedélyezheti a cookie-k használatát. Az Érintett jogosult a böngészőjének beállításaiban a cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint az új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

2. SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a fentiek szerinti adatokat kezeli, azaz a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet, vagy műveletek összességét hajtja végre adatkezelőként, így a rendelkezésére bocsátott és begyűjtött személyes adatokat:

a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, vagy bármilyen más módon megszerzett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjára) különös figyelemmel:

céljából használja fel.

A szolgáltatás teljesítése keretében a Szolgáltató a személyes adatok, Megrendelők vagy a szállítási eljárásban részt vevő bármely személy által megadott információk a Szolgáltató részére különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerződés teljesítési szakaszokhoz szükségesek:

A Szolgáltató és partnere:

– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;

– a terméket a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

3. SZEMÉLYES ADAT MEGOSZTÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A Szolgáltató az adatokat nem kizárólag saját informatikai rendszerén és nyilvántartásában kezeli, hanem az adatkezeléshez az alább olvasható harmadik személyt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email: info@tarhelypark.hu

Weboldal: https://tarhelypark.hu/kapcsolat/

Ennek keretében mind a Szolgáltató, mint adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó biztosítják, hogy az Infotv.-ben és a GDPR-ban előírt biztonsági előírások megtartását azzal, hogy amennyiben a jelen szabályzat vagy a jogszabály a személyes adat kezelése tekintetében kötelezettséget ír elő az adatkezelőnek, úgy azon kötelezettségek az adatfeldolgozót is terhelik.

Ezt meghaladóan a Szolgáltató partner útján történő szállításából következően a terméket ténylegesen szállító partnerei részére továbbíthatja a személyes adatokat függően attól, hogy a Megrendelő által leadott megrendelésében, vagy a megrendelés alapján Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszony hatálya alatt, mely fuvarozót jelölte meg kiválasztott ténylegesen teljesítő félként.

Áruszállításhoz szükséges adatok szolgáltatói kezelése:

Adatkezelő szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Email: info@gls-hungary.com

Weboldal: https://gls-group.com/HU/hu/kapcsolat

Adatkezelő szolgáltató: FUTAR.HU Logisztikai Kft

Székhely: 1183 Budapest Gyömrői út 91.

Email: info@futar.hu

Weboldal: https://futar.hu/kapcsolat/

Online fizetéshez szükséges adatok szolgáltatói kezelése:

Adatkezelő szolgáltató: Stripe Payments Europe, Limited

Székhely: 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 , Dublin, D01c4e0, Ireland

Ügyfélszolgálat: info@stripe.com

Weboldal: https://stripe.com/en-hu

Ezen túlmenően a Szolgáltató birtokában lévő adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve bármely hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott, Szolgáltatóra vonatkozó adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa begyűjtött és kezelt személyes adatokat a szerződés teljesítésével összefüggésben is – a hatósági együttműködést meghaladóan – csak olyan harmadik személynek, partnernek, adatfeldolgozónak továbbítva, vagy osztja meg velük a személyes adatokat, akik a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkori előírásoknak, így különösen az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelnek és szintén vállalják a személyes adatkezelésre vonatkozó előírások megtartását.

4. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATRÓL, MIT TEHET A SZEMÉLYES ADAT ÉRINTETTJE A SZEMÉLYES ADATÁVAL

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa vagy rajta keresztül harmadik személy által kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintettek saját személyes adatairól tájékoztatást kérhessen és vállalja, hogy a tájékoztatást kérő érintett saját, Szolgáltató vagy harmadik személy által kezelt személyes adatai köréről, az adatkezelés módjáról és felhasználás mértékéről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthető formában tájékoztatást ad.

HOZZÁFÉRÉS

A személyes adat érintettje jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adataink kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon a GDPR ide vonatkozó rendelkezéseiben megjelölt információkról. Ehhez kapcsolódóan az érintett többek között kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatai másolatának rendelkezésre bocsátását is, mellyel kapcsolatban a másolási, vagy egyéb adminisztrációs díjat a Szolgáltató felszámíthatja.

HELYESBÍTÉS ÉS TÖRLÉS

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítse a szükség szerint a hiányos személyes adatokat a szükség szerint érintettől bekért kiegészítő nyilatkozat alapján.

Az érintett jogosult továbbá arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az a GDPR vonatkozó rendelkezése szerinti bármely feltétel szerint tovább nem kezelhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR és a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek esetén kérje a Szolgáltatót, hogy az korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

ADATHORDOZHATÓSÁG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató a GDPR vonatkozó előírásában foglaltak teljesülése esetén.

TILTAKOZÁS

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatai GDPR meghatározott előírása szerinti kezelése ellen, ideértve az előírásban megjelölt feltételeken alapuló profilalkotást. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényel előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉS EGYEDI ÜGYEKBEN (PROFILALKOTÁS)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az említett jog nem gyakorolható a GDPR előírásai szerint meghatározott esetekben.

5. PANASZ, JOGORVOSLAT

A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos hozzá bejelentett panaszokat, kifogásokat kéréseket a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – a kérelem összetettségétől és a kérelem több kérelmet magában foglaló jellege esetén további 30 nappal meghosszabbítva legfeljebb 60 napos időtartam alatt – kivizsgálja és tájékoztatja eljárásáról vagy eredményéről az érintett kérelmezőt.

Az érintettek az Infotv., a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhatnak, adataik helyesbítését, zárolását, törlését kérhetik, bírósághoz fordulhatnak, illetve a kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha a tiltakozása elutasításra kerül, úgy az érintett bírsághoz fordulhat.

6. EGYÉB

Jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával a Megrendelők, valamint minden érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban megjelölt, a Regisztrációkor, Hírlevélre történő feliratkozáskor, illetve a Kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztráció, Hírlevélre történő feliratkozás, illetve Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti a Szolgáltatótól a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. A Szolgáltató az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a személyes adatot megadó személy felelős.

A Szolgáltató az érintett vagy más által megadott személyes adatokat harmadik személy számára – a jelen szabályzatban foglaltakon vagy a jogszabályi előírások szerinti mértéket meghaladóan túlmenően – kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett, vagy a Megrendelők kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben a Szolgáltatót erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

A Szolgáltató jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja.

Chat megnyitása
1
Miben segíthetünk ?
Kérdésed van ?
Szia!
Miben segíthetünk ?