Foglalj időpontot bemutatótermünkbe online vagy a +36 20 326 8115-es telefonszámon.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: GDPR, Cookie használat, Adat- és titokvédelem

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Adatkezelő és a https://lavidaorientalheritage.com/ honlap üzemeltetője: LaVida Oriental Heritage Kft (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 2030 Érd, Zengő utca 40. képviseli: Vida Ferencné ügyvezető. Cégjegyzékszám: 13-09-222404 (nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága). Adószám: 32069590-2-13, Közösségi adószám: HU32069590

Kapcsolat:

E-mail: info@lavidaorientalheritage.com
Honlap: https://lavidaorientalheritage.com/
Telefonszám: +36 20 3268115

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az ügyfelek, bármilyen Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, más módon érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

Jelen adatvédelmi szabályzat alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a szolgáltatásai igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges, melynek kezelésével kapcsolatos eljárást a jelen szabályzat tartalmazza azzal, hogy a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató az Infotv. és a GDPR, a Ptk., valamint az elektronikus szolgáltatásokra és a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

1. SZEMÉLYES ADAT GYŰJTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatása nyújtásához személyes adatokat gyűjt be, melyeket a Megrendelők Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vétele érdekében történő önkéntes rendelkezésre bocsátása útján szerez meg.

Személyes adatnak minősül a közvetetten vagy közvetlenül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, így különösen,e nem kizárólagosan:

A fentieken túlmenően a Szolgáltató oldalának használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak az Érintettek internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP cím, böngésző típusa, stb.), amelyet a Szolgáltató nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei az irányadóak, melyek Infotv.-nek és GDPR előírásainak való biztonságos megfelelőségét Szolgáltató megköveteli.

Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó/érintett személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató tárhely-szolgáltatója személyes azonosítására alkalmatlan módon, kizárólag a Weboldalak technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a felhasználói élmények fokozása, és a személyre szabott böngészés érdekében a honlap látogatásakor a honlapokon végbemenő munkamenet azonosító tárolására használatos cookie-kat helyezhet el az Érintettek számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű file, amely az Érintett böngészőjének azonosítására szolgál.

A cookie-k nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak és személyes adatbázissal sem kerülnek egybevetésre.

A cookie-k segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában, használatukról az oldalra érkező látogatót felugró ablak tájékoztatja. A felugró ablakban olvasható tájékoztató szöveg elolvasását követően a felhasználó az elfogadás gomb megnyomásával engedélyezheti a cookie-k használatát. Az Érintett jogosult a böngészőjének beállításaiban a cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint az új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

2. SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a fentiek szerinti adatokat kezeli, azaz a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet, vagy műveletek összességét hajtja végre adatkezelőként, így a rendelkezésére bocsátott és begyűjtött személyes adatokat:

a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, vagy bármilyen más módon megszerzett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjára) különös figyelemmel:

céljából használja fel.

A szolgáltatás teljesítése keretében a Szolgáltató a személyes adatok, Megrendelők vagy a szállítási eljárásban részt vevő bármely személy által megadott információk a Szolgáltató részére különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerződés teljesítési szakaszokhoz szükségesek:

A Szolgáltató és partnere:

– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;

– a terméket a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

3. SZEMÉLYES ADAT MEGOSZTÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

A Szolgáltató az adatokat nem kizárólag saját informatikai rendszerén és nyilvántartásában kezeli, hanem az adatkezeléshez az alább olvasható harmadik személyt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email: info@tarhelypark.hu

Weboldal: https://tarhelypark.hu/kapcsolat/

Ennek keretében mind a Szolgáltató, mint adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó biztosítják, hogy az Infotv.-ben és a GDPR-ban előírt biztonsági előírások megtartását azzal, hogy amennyiben a jelen szabályzat vagy a jogszabály a személyes adat kezelése tekintetében kötelezettséget ír elő az adatkezelőnek, úgy azon kötelezettségek az adatfeldolgozót is terhelik.

Ezt meghaladóan a Szolgáltató partner útján történő szállításából következően a terméket ténylegesen szállító partnerei részére továbbíthatja a személyes adatokat függően attól, hogy a Megrendelő által leadott megrendelésében, vagy a megrendelés alapján Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszony hatálya alatt, mely fuvarozót jelölte meg kiválasztott ténylegesen teljesítő félként.

Áruszállításhoz szükséges adatok szolgáltatói kezelése:

Adatkezelő szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Email: info@gls-hungary.com

Weboldal: https://gls-group.com/HU/hu/kapcsolat

Adatkezelő szolgáltató: FUTAR.HU Logisztikai Kft

Székhely: 1183 Budapest Gyömrői út 91.

Email: info@futar.hu

Weboldal: https://futar.hu/kapcsolat/

Online fizetéshez szükséges adatok szolgáltatói kezelése:

Adatkezelő szolgáltató: Stripe Payments Europe, Limited

Székhely: 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 , Dublin, D01c4e0, Ireland

Ügyfélszolgálat: info@stripe.com

Weboldal: https://stripe.com/en-hu

Ezen túlmenően a Szolgáltató birtokában lévő adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve bármely hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott, Szolgáltatóra vonatkozó adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa begyűjtött és kezelt személyes adatokat a szerződés teljesítésével összefüggésben is – a hatósági együttműködést meghaladóan – csak olyan harmadik személynek, partnernek, adatfeldolgozónak továbbítva, vagy osztja meg velük a személyes adatokat, akik a személyes adatkezelésre vonatkozó mindenkori előírásoknak, így különösen az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelnek és szintén vállalják a személyes adatkezelésre vonatkozó előírások megtartását.

4. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATRÓL, MIT TEHET A SZEMÉLYES ADAT ÉRINTETTJE A SZEMÉLYES ADATÁVAL

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa vagy rajta keresztül harmadik személy által kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintettek saját személyes adatairól tájékoztatást kérhessen és vállalja, hogy a tájékoztatást kérő érintett saját, Szolgáltató vagy harmadik személy által kezelt személyes adatai köréről, az adatkezelés módjáról és felhasználás mértékéről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthető formában tájékoztatást ad.

HOZZÁFÉRÉS

A személyes adat érintettje jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adataink kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon a GDPR ide vonatkozó rendelkezéseiben megjelölt információkról. Ehhez kapcsolódóan az érintett többek között kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatai másolatának rendelkezésre bocsátását is, mellyel kapcsolatban a másolási, vagy egyéb adminisztrációs díjat a Szolgáltató felszámíthatja.

HELYESBÍTÉS ÉS TÖRLÉS

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítse a szükség szerint a hiányos személyes adatokat a szükség szerint érintettől bekért kiegészítő nyilatkozat alapján.

Az érintett jogosult továbbá arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az a GDPR vonatkozó rendelkezése szerinti bármely feltétel szerint tovább nem kezelhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR és a személyes adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek esetén kérje a Szolgáltatót, hogy az korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

ADATHORDOZHATÓSÁG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató a GDPR vonatkozó előírásában foglaltak teljesülése esetén.

TILTAKOZÁS

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatai GDPR meghatározott előírása szerinti kezelése ellen, ideértve az előírásban megjelölt feltételeken alapuló profilalkotást. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényel előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉS EGYEDI ÜGYEKBEN (PROFILALKOTÁS)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az említett jog nem gyakorolható a GDPR előírásai szerint meghatározott esetekben.

5. PANASZ, JOGORVOSLAT

A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos hozzá bejelentett panaszokat, kifogásokat kéréseket a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – a kérelem összetettségétől és a kérelem több kérelmet magában foglaló jellege esetén további 30 nappal meghosszabbítva legfeljebb 60 napos időtartam alatt – kivizsgálja és tájékoztatja eljárásáról vagy eredményéről az érintett kérelmezőt.

Az érintettek az Infotv., a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhatnak, adataik helyesbítését, zárolását, törlését kérhetik, bírósághoz fordulhatnak, illetve a kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha a tiltakozása elutasításra kerül, úgy az érintett bírsághoz fordulhat.

6. EGYÉB

Jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával a Megrendelők, valamint minden érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban megjelölt, a Regisztrációkor, Hírlevélre történő feliratkozáskor, illetve a Kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztráció, Hírlevélre történő feliratkozás, illetve Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti a Szolgáltatótól a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. A Szolgáltató az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a személyes adatot megadó személy felelős.

A Szolgáltató az érintett vagy más által megadott személyes adatokat harmadik személy számára – a jelen szabályzatban foglaltakon vagy a jogszabályi előírások szerinti mértéket meghaladóan túlmenően – kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett, vagy a Megrendelők kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben a Szolgáltatót erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

A Szolgáltató jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja.

Süti tájékoztató

Hatályba lépés dátuma: 2023.01.01.

Sütik (cookie-k) kezelése

A(z) Lavida Oriental Heritage Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

Mi az a Cookie?

A cookie (magyarul “süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Hogyan keletkezik a Cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan hasznosul a Cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

A weboldal a sütiket a következő célokból használja

A sütik típusai

Alapműködést biztosító, feltétlenül szükséges sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Oldalunkon használt alapműködést biztosító sütik:

IdTípusIdőtartamLeírás
cookieyes-consenthttps1 évA CookieYes úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy emlékezzen a felhasználók hozzájárulási preferenciáira, így preferenciáikat tiszteletben tartják a webhely későbbi látogatásai során.
Nem gyűjt és nem tárol semmilyen személyes adatot az oldal látogatóiról.
__stripe_midhttps1 évA Stripe beállítja ezt a cookie-t a fizetések feldolgozására.
__stripe_sidhttps30 percA Stripe beállítja ezt a cookie-t a fizetések feldolgozására.
woocommerce_cart_hashhttpsmunkamenetEzt a sütit a WooCommerce állítja be.
A cookie segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változnak a kosár tartalma/adatok.
mhttps2 évEzt a cookie-t a Stripe fizetési szolgáltató állította be az ügyfelek felismerésére és a fizetések feldolgozására a webhelyünkön keresztül.

Funkcionális sütik

A funkcionális sütik segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, például a weboldal tartalmának megosztásában a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és más, harmadik féltől származó funkciókban.

Oldalunkon használt funkcionális sütik:

IdtípusIdőtartamLeírás
pll_languagehttps1 évA pll _language cookie-t a Polylang arra használja, hogy emlékezzen a felhasználó által kiválasztott nyelvre, amikor visszatér a webhelyre, és hogy a nyelvi információkat megkapja, ha más módon nem elérhető.
woocommerce_items_in_carthttpsmunkamenetÁruk tárolására a kosárban

Statisztikai, analitikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Oldalunkon használt statisztikai célú sütik:

IdtípusIdőtartamLeírás
_ga_KT7T0E4ED0https2 évEzt a sütit a Google Analytics telepítette.
_gahttps2 évA Google Analytics által telepített _ga cookie kiszámítja a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, valamint nyomon követi a webhelyhasználatot a webhely analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez.
yith_wcaf_referral_historyhttps7 napTárolja a Yith Affiliates program hivatkozási token előzményeit.

Teljesítményt biztosító sütik

A teljesítmény-sütiket a weboldal kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak megértésére és elemzésére használják, amelyek hozzájárulnak a látogatók jobb felhasználói élményének biztosításához.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Oldalunkon használt célzó- és hirdetési sütik sütik:

IdtípusIdőtartamLeírás

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Chat megnyitása
1
Miben segíthetünk ?
Kérdésed van ?
Szia!
Miben segíthetünk ?