Foglalj időpontot bemutatótermünkbe online vagy a +36 20 326 8115-es telefonszámon.

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2022. November 1.napjától

1        SZERZŐDŐ FELEK

1.1       A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

LaVida Oriental Heritage Kft (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 2030 Érd, Zengő utca 40. képviseli: Vida Ferencné ügyvezető. Cégjegyzékszám: 13-09-222404 (nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága). Adószám: 32069590-2-13, Közösségi adószám: HU32069590

Kapcsolat:

E-mail: info@lavidaorientalheritage.com
Honlap: https://lavidaorientalheritage.com/
Telefonszám: +36 20 3268115

Alaptevékenysége: a Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelés alapján, a Megrendelő által a Szolgáltató webáruházában kiválasztott termékeket, lakberendezési eszközöket, így különösen bútorokat, vagy egyéb előre gyártott textil termékeket, vagy a Megrendelő utasításai szerint egyedileg megrendelt termékeket árul.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

1.2       ÜGYFÉL, MEGRENDELŐ

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően.

Termék átvételére jogosult: azon magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Megrendelő által leadott megrendelésen a termék átvételére jogosultként került név szerint megjelölésre, vagy aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a Megrendelő részére kézbesítendő terméket kiszállítás vagy személyes átvétel esetén jogosult átvenni.

Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2        A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A LaVida Oriental Heritage Kft, mint Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján egyedi vagy előre gyártott lakberendezési tárgyakat, így különösen bútorokat, dísztárgyakat és egyéb textilipari termékeket ad el a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően a Megrendelő megrendelése alapján a vételár megfizetése ellenében.

3        A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

3.1       A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a https://lavidaorientalheritage.com/ honlapján rögzíti (vagy egyedi megrendelés esetén e-mailben megküldi) írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával és a megrendelés a Szolgáltató részére elérhetővé válik. Amennyiben a Megrendelő nem előre gyártott, hanem egyedi terméket kíván készíttetni, vagy a Szolgáltató kifejezetten a Megrendelő kérésére, azaz megrendelésére szerez be egy előrendelhető terméket (továbbiakban ún. „egyedi megrendelés”), úgy a szerződés akkor jön létre a felek között, amikor az egyedi megrendelése esetén a megvásárolni kívánt termék pontos paramétereit megküldi a Szolgáltatónak és azt a Szolgáltató kifejezetten, írásban elfogadja, vagy amennyiben több nyilatkozatot magában foglaló árajánlat és megrendelési feltételek kerülnek kialakításra a felek által, úgy a végső és egyértelműen beazonosítható feltéteket tartalmazó ajánlat vagy megrendelés másik fél által történő kifejezett és írásos nyilatkozatának másik fél által elérhetővé válását követően az egyedi megrendelés vételárának hiánytalan megfizetése napján jön létre.

A Szolgáltató Honlapjának használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában, illetve annak elektronikus elfogadása írásbeli elfogadásnak minősül.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás – esetleges később felmerülő behajtáshoz kapcsolódó vagy más járulékos költségeket is magába foglaló – ellenértékének hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig, vagy amennyiben elállási jog illeti meg a Megrendelőt, úgy az elállási idő lejártáig, illetve az elálláshoz kapcsolódó elszámolás lezártáig tart.

3.1.1      A Megrendelő jogai és kötelezettségei

a) A Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban feltüntetett árakon kívüli, egyedi árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldését követően az árajánlatban megjelölt napig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

 •  megrendelő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
 •  kiszállítás esetén a szállítási cím adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 •  számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén cégnév és adószám),
 •  esetleges kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
 • megjegyzés,
 • választott fizetés módját
 •  választott fuvarozás módját
 •  egyedi megrendelés esetén a gyártáshoz szükséges lényeges, beazonosítható feltételeket.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, személyesen, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A Megrendelő honlapján a webáruházon keresztül történő rendelés esetén a kiválasztott termék „Kosárba teszem”, majd a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt összegezett és megjelenő adatokat, illetve akár webáruházon keresztüli vásárlás, akár egyedi megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e azzal, hogy nem terheli a Szolgáltatót felelősség, amennyiben a visszaigazolásban a megrendelésben is már hibásan megjelölt adatok szerepelnek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.

b) A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben saját vagy a Szolgáltató hibájából a megrendelés visszaigazolásán hibás adatot talál, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül (16 óra után leadott rendelés esetén a következő munkanap 8 óráig) a Szolgáltatóhoz megérkezetten meg kell jelölnie írásban a hibás adatot a Szolgáltatónak a hibás adat helyett alkalmazandó pontosított adat egyidejű feltüntetésével, mely határidő leteltét követően a Megrendelő a hibás adatból eredően vagy azzal összefüggésben semmilyen kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

c) A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 6.2. pont figyelembe vételével (előzetes, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a szolgáltatás és /vagy a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben rendelést ad le a Szolgáltató részére, úgy a megrendelt termék teljes vételárát – vagy amennyiben a Szolgáltató csak előleget kér – előre köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla alapján azzal, hogy elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles a megrendelt termékek rendelését és a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, amíg a termék Szolgáltató által kért ellenértéke hiánytalanul nem kerül Szolgáltató számláján jóváírásra vagy más módon megfizetésre. A Szolgáltatóra vonatkozó teljesítési határidők egyedi megrendelés és előzetes fizetés esetén a vételár maradéktalan megfizetésétől számítandó.

d) Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a még nem teljesített vagy hiánytalanul meg nem fizetett, Szolgáltató nyilvántartásában fellelhető, érvényesen leadott megrendelések összességét alapul véve számított bruttó 10.000,- Ft ellenszolgáltatási értéket meghaladó megrendelés maradéktalan teljesítéséig jogosult az újabb megrendelés visszaigazolását megtagadni, illetve a visszaigazolást és a teljesítést az ellenérték hiánytalan megfizetéséig elhalasztani. Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolásra szolgáló dokumentumban a visszaigazolás vagy teljesítés megtagadásáról, vagy elhalasztásáról nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a Szolgáltató köteles a megrendelésben foglaltakat a jelen ÁSZF szerint teljesíteni.

e) A Megrendelő köteles a termék Szolgáltató által megjelölt kiszállítási napján a megadott kiszállítási helyszínen tartózkodni azzal, hogy amennyiben megadott mobil telefonszámán nem érhető el és a címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a Szolgáltató a megrendelt terméket a Szolgáltató székhelyére visszaszállítja, és azt a Megrendelő a ki- és visszaszállítás költségének megfizetése esetén a Szolgáltató székhelyén jogosult átvenni személyesen a visszaszállítástól számított 30 napon belül, melyről a Szolgáltató a visszaszállítást követő 2 munkanapon belül a visszaigazolási címen tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megjelölt határidőn belül a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.

f) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti jogviszony jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.

g) Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton e-mailben az alábbi email címre: info@lavidaorientalheritage.com akár a 2. sz. mellékletben foglalt minta levél megküldésével. Ha a Fogyasztó nyilatkozatát e-mailben adja le, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő Megrendelő teheti meg.

h) A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

3.1.2      A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a) A Szolgáltató vállalja, hogy egyedi és eseti árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. Amennyiben az érdeklődő az árajánlatra vonatkozóan nem ad konkrét és kifejezett Megrendelést tartalmazó választ a Szolgáltató részére az árajánlat érvényességi idején belül, úgy az érdeklődő semmilyen nyilatkozata nem minősül megrendelésnek. Abban az esetben azonban, amikor az érdeklődő változásokkal kívánja elfogadni a Szolgáltató ajánlatát, illetve azt megrendelésként küldi meg, úgy az elküldött nyilatkozat, mint ellenajánlat kizárólag akkor minősül szerződést keletkeztető megrendelésnek, amennyiben azt a Szolgáltató az ellenajánlat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kifejezett, írásos nyilatkozattal elfogadja és a teljesítést vállalja.

b) A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 2 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem áll a Szolgáltató rendelkezésére vagy a jelen ÁSZF szerinti határidőben nem tudja teljesíteni, vagy más okból nem áll módjában teljesíteni a megrendelésben foglaltakat, úgy arról a visszaigazolásban köteles Szolgáltató tájékoztatni a Megrendelőt. A Szolgáltató ilyen tartalmú tájékoztatása alapján a felek között nem jön létre szerződés és a Megrendelő által esetlegesen addig teljesített kifizetéseket a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései szerint vállalja visszafizetni.

c) A Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli és rendszerezi.

d) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény Megrendelőhöz vagy az általa megjelölt személyhez való továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket beszerzi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.

e) A Szolgáltatónak – amennyiben igénybe vesz ilyen szolgáltatást és nem maga teljesíti a kiszállítást – a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia.

f) A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni, illetve köteles tájékoztatást adni a Megrendelőnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatban olyan formában, mely a Szolgáltató teljesítését nem akadályozza vagy korlátozza.

g) A Szolgáltató az ügyfelek írásos megkeresésére 1 munkanapon belül küld írásos visszajelzést. Az ügyfélszolgálat elérhetősége az info@lavidaorientalheritage.com email cím, ahol a rendelési azonosító szám alapján tud tájékoztatást adni. Amennyiben telefonon történik egyeztetés, Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.

h) A Szolgáltató jogosult minden olyan esetleges előre nem számított költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt az ügyfelek jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

i) A Szolgáltató a termékek jellemzőit és lényeges tulajdonságait a honlapon a termék mellett tünteti fel. 

3.2       SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (UTÓLAGOS RENDELKEZÉS)

A szerződés módosításához a Megrendelőnek kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1      A megrendelés elküldése és a visszaigazolás megküldése közötti időtartamban

A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megérkezéséig korlátlanul módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelést automata válasz útján igazolja vissza a Szolgáltató és az automata visszaigazolást a módosított megrendelés napján küldi meg a Szolgáltató a Megrendelőnek, úgy a módosításra a 3.2.2. pont rendelkezései alkalmazandóak.

A Megrendelő továbbá bármikor jogosult a szerződés teljes hatálya alatt módosítani megrendelését, amennyiben az olyan adatot tartalmaz, mely a megrendelés teljesítését nem akadályozza vagy késlelteti, és a Szolgáltató megkezdett teljesítési fázisát nem érinti a módosítás (pl.: a kiszállítást megelőzően a Megrendelő más címre kéri a termékek kiszállítását, mely többletköltséget nem eredményez).

3.2.2      A visszaigazolás megküldése, a teljesítés megkezdése után

A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését és annak Megrendelő részére történő elérhető válását követően kizárólag a Szolgáltató írásos (akár e-mailben rögzített) hozzájárulásával vagy a szerződés módosításának minősülő egyedi írásos megállapodásban rögzített feltételekkel módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles a módosításhoz hozzájárulni, illetve a módosítás megtagadása esetén a Megrendelő az eredeti megrendelésben foglaltak szerint tartozik teljesíteni a Szolgáltató részére.

3.2.3      A Szolgáltatónál felmerült technikai hiba miatt szükséges módosítás

Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolás során azt tapasztalja, hogy a díjkalkulátor, illetve a honlap egyéb felületén – főleg a termékek árát illetően – hibás adat szerepelt, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kijavított, tényleges díjazás ellenében nyújtsa a szolgáltatását. Ebben az esetben a Szolgáltató a tényleges adatokat és javított díjazásról szóló tájékoztatást megküldi a Megrendelőnek azzal, hogy a megrendelés szempontjából módosított, javított árakat a Megrendelőnek kifejezetten el kell fogadnia a Szolgáltató tájékoztatásától számított 5 munkanapon belül vagy nyilatkozhat, hogy el kíván állni a szerződéstől, egyebekben válasz hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató és a Megrendelő között nem jött létre szerződés. Ennek következtében a Szolgáltató nem kezdheti meg a teljesítést a Megrendelő írásos (akár e-mailes) visszajelzése, hozzájárulása hiányában. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítést a fenti tájékoztatás hiányában kezdi meg, úgy a Megrendelő a megrendelésben és visszaigazolásban megjelölt díjon felüli költséget nem köteles megfizetni.

4        SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ELLEHETETLENÜLÉSE

4.1       SZERZŐDÉKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS MEGTAGADÁSA

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy megkötött szerződés esetén annak teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben a Megrendelőnek vagy az általa megjelölt költségviselőnek (nem feltétlenül azonos megrendelésből eredő) lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.

Amennyiben a Szolgáltató a jelen pont szerint meg kívánja tagadni a szerződéskötést, és/vagy a teljesítést, a Szolgáltató az indok és a tartozás összegszerű megjelölésével köteles a Megrendelőt tájékoztatni ezen körülményről azzal, hogy amennyiben a Megrendelő rendezi tartozását és a folyamatban lévő, még nem teljesített rendelés ellenértékét előre megfizeti, úgy a szerződés megkötésének és a teljesítésnek nincs akadálya. A Szolgáltatót sem a meg nem kötött, sem a megkötött szerződés esetén nem terheli kártérítési felelősség, sem a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmény a Megrendelő jelen bekezdés szerinti – járulékos összegekre is kiterjedő – összeg megfizetéséig.

4.2       SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

 • a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;
 • a termék nem kézbesíthető a megadott címen és értesítés ellenére a Megrendelő a 3.1.1. g) pont szerint elmulasztja átvenni a terméket és a megrendelés szerinti díjat megfizette a Szolgáltatónak;
 • a felek közös megegyezésével;
 • a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával;
 • a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

A Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatótól megrendelt termék átvételét követő 14 napon belül (több rendelt termék esetén ezen határidő átvételenként és termékenként külön számítandó).

Fogyasztónak nem minősülő jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A Fogyasztó indokolás nélküli elállási joga termék megrendelése, azaz a Szolgáltatóval való szerződéskötés és a termék átvétele közötti időszakban is szabadon gyakorolható. Az elállási/felmondási nyilatkozat a Fogyasztó erre irányuló egyértelmű levelével, vagy a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található minta levéllel is megtehető, a nyilatkozat 14 napon belüli megküldésével a jogszabályban előírt határidő megtartottnak tekintendő. Vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 14 napos határidőt megtartotta az elállási/felmondási jog gyakorlása vonatkozásában.

Szolgáltató az elállási/felmondási nyilatkozatot köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

A Megrendelő az elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül köteles a joggyakorlással érintett terméket visszaküldeni. Ezen határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a termék visszaküldése érdekében a szállítónak átadásra kerül, de még nem került kézbesítésre a Szolgáltatónak.

Az elállási/felmondási jog nem gyakorolható:

a) a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

4.3       KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK

Kézbesíthetetlennek minősül az a termék, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a Megrendelőnek vagy általa megjelölt címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet, úgy a 3.1.1. e) pontja alkalmazandó.

5        A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE

5.1       DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások, termékek (továbbiakban: termékek) igénybevételéért a Megrendelő díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.

A termékek vagy szolgáltatások aktuális díját a Szolgáltató webáruháza tartalmazza egyértelműen a kiválasztott termékhez kapcsolódóan feltüntetett árként feltüntetve. Az ár – mely végfogyasztói ár – minden esetben tartalmazza a mindenkori áfa összegét, így honlapon egy darab termék ára a nettó ár és az áfa tartalom megosztása szerint kerül megjelölésre. A bruttó fogyasztói ár magában foglalja a beszerzéssel kapcsolatos esetleges illeték összegét is. Egyedi megrendelések esetén a termék árát a Szolgáltató az egyedileg kialakított árajánlatban jelöli meg a termék ellenértékeként a Megrendelő részére.

A Szolgáltató a vételárról elektronikus számlát állít ki, amely tartalmazza Magyarországi vásárlás esetén a 27%-os ÁFÁ-t, melyhez a Megrendelő és az esetlegesen személyétől eltérő költségviselő hozzájárul és elfogad.

A Szolgáltató a termékek árából kedvezményt biztosít az alábbi Megrendelők számára:

Viszonteladók, szerződött értékesítési partnerek: ezen Megrendelők a Szolgáltató által forgalmazott termékekre egyedi ár igénylésére jogosultak, melyet kizárólag előzetes regisztráció után lehet igénybe venni. A kedvezmény mértéke minimum rendelési értékhez köthető és az igénybe vehető kumulált kedvezmény mértékéről a Szolgáltató a megrendelés véglegesítése előtt ad eseti és konkrét tájékoztatást, melyet a megrendelés véglegesítéséhez a Megrendelőnek tevőlegesen írásban el kell fogadnia.

Szolgáltató a kedvezmények nyújtásának, megváltoztatásának és visszavonásának jogát fenntartja.

Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a termékek 1.000.000,- Ft értékig biztosítva vannak, mely biztosítási díjat a vételár magába foglalja. Amennyiben a Megrendelő a honlapon feltüntetett biztosítási feltételnél több biztosítási feltételt magába foglaló biztosítást, vagy nagyobb összegű termékre is biztosítást kíván kötni, azaz extra biztosítást kíván igénybe venni, úgy a honlapon feltüntetett biztosítási lehetőségek közül a honlapon feltüntetett mindenkori biztosítási feltételeket magába foglaló extra biztosítást kérhet, melynek díját a megrendelés kalkulátora összegzi pontosan a megrendelés véglegesítése előtt.

Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleket, hogy mind a Szolgáltató által adott egyedi árajánlatok, mind pedig a Szolgáltató honlapján a nettó árak ÁFA-val növelt bruttó összegei kerülnek feltüntetésre, melyek azonban nem tartalmazzák a termékek szállítási díját. Ebből adódik, hogy a Szolgáltató honlapján működő, megrendeléshez használható díj kalkulátor és a Szolgáltató számláján a mindenkori adózásra és ÁFA fizetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bruttó összegeket jelenít meg, illetve a szállítási díjat külön nevesítve jeleníti meg a díj kalkulátor attól függően, hogy a Megrendelő milyen átvételi vagy szállítási formát jelölt meg. Tekintettel arra, hogy az ÁFA %-os mértékű számítási metodikája miatt a megrendeléskor díj kalkulátor által megjelölt összeg és a számlázó program működéséből fakadóan – a megrendelés leadását követően megküldött – számlán szereplő összeg között esetleges eltérés lehet kerekítési okból, ezért Szolgáltató felhívja a Megrendelő és költségviselő figyelmét, hogy a kizárólag kerekítési különbségből eredő esetleges többletfizetést a Szolgáltató nem vállalja visszafizetni.

A Megrendelő vállalja, hogy a 3.2. pont szerinti Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosításból eredő többletköltséget köteles megfizetni a Szolgáltató részére azzal, hogy amennyiben a termék díját a Megrendelő a teljesítés előtt fizette meg, úgy a különbözetről a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani.

A szolgáltatások, illetve a termékek díját a Szolgáltató határozza meg, melyet a szerződő felek értékarányosnak fogadnak el. A Szolgáltató a termékek árát bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a webáruházban, azonban a Megrendelő által leadott rendeléssel érintett termék díja a megrendelést követően – a megrendelés bármilyen okból történő hiányában – nem módosítható.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától a Megrendelőnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató a szolgáltatások és termékek díját és az ahhoz kapcsolódó esetleges további költségeket a Ptk. szabályai szerint az ott megjelölt határidőben követelheti.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat illeti meg. Amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló költségviselő 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik a számla megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni és a törölt megrendeléskor esedékes kedvezmény, valamint esetleges idő közben érvényesített díjemelés előtti vételár már nem alkalmazható.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a megrendelés leadását követően a Szolgáltató arról értesíti, hogy a megrendelt termékhez véletlenül hibás ár került feltüntetésre és tájékoztatja a Szolgáltató a termék tényleges áráról, úgy a Megrendelőnek a korrigált és tényleges árat írásban kifejezetten el kell fogadnia 5 munkanapon belül, melynek hiányában a megrendelés törlődik. A hibás ár elutasítása esetén a Megrendelő minden hátrányos jogkövetkezmény és anyag kár nélkül jogosult lemondani a megrendelést. Az esetleges hibás ár feltüntetéséből eredően Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal és semmilyen kártérítéssel nem tartozik a Megrendelő vagy harmadik személy irányában, valamint Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a terméket a hibás áron nem köteles értékesíteni.

Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a (amennyiben van, úgy a tényleges költségviselővel is) Megrendelővel, mint kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával és a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni azzal, hogy a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő a Ptk. rendelkezési szerint vállalkozásnak minősül, 40 eurónak megfelelő összegű költségátalányra is jogosult.

5.2       DÍJFIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges:

Kártyás fizetés STRIPE szolgáltatón keresztül: a Megrendelő a Szolgáltató webáruházában a ‘Kosár’ véglegesítésekor közvetlenül a rendelési folyamatban tudja kifizetni a megrendelt terméket online felületen a bankkártya adatok megadásával.

Banki átutalás: fizetés esetében a Megrendelő a megrendelés leadása után a Szolgáltató által kiállított számla alapján vállalja a termék vételárát megfizetni a számlán feltüntetett határidőben a számlán megjelölt adatok alapján, melyhez Megrendelő csatolja a megrendeléshez kapcsolódó megrendelési igazolást is.

A termékek vételára előre fizetendő azzal, hogy amennyiben a megvásárolni szándékozott kiválasztott termék készleten van, úgy a teljes vételár hiánytalanul megfizetendő a termék kiszállítása előtt, amennyiben viszont a termék nincs készleten, azt a Szolgáltatónak a Megrendelő megrendelése alapján kell megrendelnie, vagy előzetesen lefoglalnia készletbevétel előtt, úgy a Megrendelőnek a termék bruttó vételárának 30%-át a megrendelés véglegesítésekor, a fennmaradó 70%-át pedig a készletbevételről való szolgáltatói tájékoztatást követően köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

6        A KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTADÁSA/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

6.1       A KÉZBESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, ÁTADÁS HATÁRIDEJE

Általános határidő: A Szolgáltató a megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazolásában megjelölt határidőben vállalja megküldeni a megadott magyarországi belföldi kézbesítési címre futárszolgálat útján a Megrendelőnek (várható szállítási határidő a megrendelés visszaigazolását és a vételár kifizetését követő 3-8 munkanap). A szolgáltató jogosult egy időintervallumot is megjelölni a szállítás várható idejére, melynek konkrét napját a kiválasztott futárszolgálat fogja megadni.

Egyedi határidő: A Szolgáltató akár webáruházon keresztül rendelt készleten levő termékek, akár egyedi megrendelés alapján megrendelt termékek átadását vállalja, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában, vagy a visszaigazolást követően küldött tájékoztató levélben egy időintervallumtól eltérő, konkrét határidőt is megjelölhet teljesítése határidejeként. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató konkrét határidőt nem jelöl meg teljesítésére, úgy a megadott időintervallum alatt bármikor jogosult teljesíteni. Az egyedi határidő megállapítását a Megrendelő is kezdeményezheti azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató nem tud egyedi határidőt, azaz konkrét napot vállalni egy megadott szállítási időintervallumon belül, úgy a Fogyasztókat megillető elállási/felmondási jogon túl elállási jogot nem biztosít a Megrendelő számára.

A Szolgáltató a megrendelt termékeket az alábbi módon kézbesíti:

Kézbesítés útján, melyet a Szolgáltató a honlapon feltüntetett futárszolgálatok segítségével a megrendelési folyamatban feltüntetett mindenkori szállítási és kezelési díjak ellenében tudja biztosítani. A futárszolgálat, mint szállító partner csak a várható szállítási napot jelöli meg, azonban a Szolgáltató nem felel azért, hogy a Megrendelő napon belül pontosabban tud-e egyeztetni a szállító partnerrel a kézbesítés idejéről. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállító partner többletköltséget számíthat fel, amennyiben a bútor kiszállításakor a termék nem fér be liftbe, emeletre kell szállítani, vagy más szállítási nehézség merül fel, melyet a Megrendelő közvetlenül a szállító partnernek köteles saját költségére megfizetni.

A Szolgáltató vagy szállító partnere a termékeket a Megrendelő által megjelölt címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a Megrendelő ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a termék kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató szállító partnere vagy maga a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint telefonon vagy e-mailben értesíti. 

A Szolgáltató személyes átvételi lehetőséget a honlapon is feltüntetett raktárában biztosít, kizárólag előzetes egyeztetés alapján, melyet Megrendelő tudomásul vesz.

Amennyiben a termék kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató szállító partnere vagy maga a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint telefonon vagy e-mailben értesíti.

Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató biztosítja a vállalt határidőben a termékek átvételét, vagy Megrendelő megrendelése alapján megkísérli a termékek kézbesítését, azonban az sikertelen, vagy Megrendelő érdekkörében felmerülő okból a vállalt határidőt követően tudja csak átadni a Szolgáltató a terméket a Megrendelőnek vagy meghatalmazottjának, úgy azért Szolgáltató semmilyen – különösen anyagi – felelősséggel nem tartozik.

6.2       A KÉZBESÍTÉS HELYE

6.2.1      Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató szállító partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít erre irányuló megrendelés esetén.

6.2.2      Közvetett kézbesítés

A Szolgáltató szállító partnere a terméket a Megrendelő magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

6.2.3      Személyes átvétel a Szolgáltatónál

A Szolgáltatónál személyes átvételi lehetőséget előzetes egyeztetés alapján tud biztosítani a raktárában. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatóval leegyeztetett időpontban késedelem nélkül átveszi a megrendelt termékeket.

6.2.4      Csomagpontra történő szállítás

Csomagpontra szállítást a termékek mérete miatt nem tudunk biztosítani.

6.3       KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTÉSE AZ ÁTVÉTELRE JOGOSULT RÉSZÉRE

Jogosult átvevőnek a Megrendelő, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A Szolgáltató vagy szállító partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére kézbesítendő termék átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult.

A Megrendelőn kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény Megrendelő részére történő átadásáért, melyet Szolgáltató és szállító partnere nem köteles vizsgálni, annak tényleges megtörténtéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.3.1      Az átvétel elismerése

A termék átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton vagy a futár eszközén a kézbesítés időpontjának rögzítése után teljes nevének olvasható aláírásával köteles elismerni. A terméket átvevő személy vállalja, hogy a termék átvételekor a szállító partner futára előtt ellenőrzi a terméket, hogy sérülés tapasztalható-e rajta, mivel a Szolgáltató a termék állagát igazoló fényképek készítése után adja át a terméket szállításra a szállító partnernek.

Amennyiben a termék az átvételnél sérült, úgy a 6.3.2. pont szerint kell eljárni. Egyebekben pedig Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az átvevő személy a termék kézbesítésekor nem ellenőrzi a termék állapotát, és esetleges látható hiba vagy sérülés a futár átadási dokumentumán nem kerül rögzítésre, úgy utóbb átvételkor fennálló sérülésre már nem jogosult a Megrendelő hivatkozni és ezzel kapcsolatos kártérítési igényt Szolgáltatóval szemben előterjeszteni.

Ha magánszemélynek kézbesítendő termék átvételét nem a Megrendelő ismeri el, az átvevő köteles a Megrendelő és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni (pl.: meghatalmazott, közeli hozzátartozó).

Az aláírás megtagadása esetén a Szolgáltató szállító partnere révén a termék kézbesítését – az ok feltüntetésével – visszaszállítja a Szolgáltató székhelyére, mint kézbesíthetetlen terméket, és a továbbiakban annak átvételére a Megrendelő vagy igazolt meghatalmazottja csak a termék ismételt kiszállításának költsége megfizetését követően jogosult a termék ismételt kiszállítását kérve.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt Megrendelőnek kézbesítendő terméket írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a termék átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a Megrendelő személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

6.3.2      Visszavétel, visszaküldés

A Szolgáltató a szállító partnere útján a Megrendelőnek, Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek kísérli meg átadni a megrendelt termékeket, mely ha két alkalommal történő kísérlet alkalmával sem tud megtörténni, úgy a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével  visszaszállítja a Szolgáltatónak a szállító partner.

Amennyiben a szállító partner futára által kézbesített terméket az átvevő megvizsgálja a futár előtt és a terméken sérülést vagy hibát lát, úgy köteles ezt a futárnak jelezni és a kézbesítési dokumentumon az észlelt hibákat rögzíteni és fotót is készíteni. A Megrendelő vállalja, hogy az átvevő által észlelt hibákat és a hibákról készített fotókat a kézbesítést követő 7 napon belül megküldi az info@lavidaorientalheritage.com címre, hogy azokat a Szolgáltató meg tudja vizsgálni. A Szolgáltató kizárólag az egyértelműen jól látható, tiszta képeket fogadja el, amennyiben elmosódott, rossz minőségű képet küld a Megrendelő, mely nem alkalmas a hiba vagy sérülés igazolására, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő nem igazolta a sérülés meglétét, melynek következményét Megrendelő viseli.

Ha a kézbesítés során a Megrendelő vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a terméket nem fogadja el, azaz nem veszi át, vagy a termék futár előtt való átvizsgálása során hibát észlel és nem akarja elfogadni vagy hibás teljesítéshez kapcsolódó igényt érvényesíteni és ezért azonnal vissza is kívánja küldeni, úgy azt a Szolgáltató szállító partnere a Szolgáltató részére visszaszállítja. A Megrendelőnek vagy helyette a kézbesítéskor jelen lévő átvevőnek az átvétel megtagadásának indokát írásban rögzítenie kell. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a Szolgáltató szállító partnere e tényt a kézbesítési okiratra feljegyzi.

Ha a termék a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a Szolgáltatónak a szállító partnere a terméket – az ok megjelölésével – visszaszállítja.

Fogyasztó elfogadja és vállalja, hogy amennyiben a 4.2. pont szerint elállási/felmondási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve a Szolgáltató képviselőjének visszaadni a korábban átvett terméket, melynek késedelmes teljesítéséért a Fogyasztó kártérítési felelősséggel tartozik. Szolgáltató az elállási/felmondási jog gyakorlása esetén segítséget nyújt igény esetén a visszaszállítás megszervezésében, amennyiben a Megrendelő ezt írásban kéri az elállási/felmondási nyilatkozatában. A Szolgáltató ebben az esetben az elállási/felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belüli időpontra megszervezi Megrendelő költségére a visszaszállítást, melynek díját jogosult a termék visszautalandó árából levonni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a visszaszállítás költségét a Szolgáltató nem vállalja. Fogyasztó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

7        TÁJÉKOZTATÁS, PANASZ

7.1       TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Internetes honlapon az igénybe vevők részére közzé teszi:

 • Általános Szerződési Feltételeket;
 • az alkalmazott díjakat és szállítási költségeket;
 • az állandó elérhetőségének telefonszámát, e-mail címét, egyéb elérhetőségét;
 • minden egyéb közérdekű információt.

7.2       FELHASZNÁLÓI BEJELENTÉSEK, PANASZOK

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehetik.

A Megrendelő panaszát írásban teheti meg a Szolgáltató e-mail címére, honlapján vagy postai címére a Ptk. szabályai szerint a panasz indokának megjelölésével.

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben az Ügyfél állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A szóban tett panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel és egyedi azonosítóval látja el, melyet három évig őriz meg, mely szükség esetén az illetékes hatóságnak kiadható. A jegyzőkönyv ebben az esetben tartalmazza:

 • a fogyasztó adatait (név, cím),
 • panasz helye, ideje,
 • panasz leírása, kifogás részletes rögzítése,
 • jegyzőkönyvet felvevő személy,
 • jegyzőkönyv rögzítés helye, ideje,
 • azonosító szám,
 • a Szolgáltató azonnali válasza, vagy annak rögzítése, hogy később ad választ.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat. Szolgáltató a panaszra adott válaszában tájékoztatja Ügyfelet, hogy mely hatóság vagy békéltető testület előtt kezdeményezhet eljárást, amennyiben a panasz elutasításra kerül az illetékes hatóság címének, elérhetőségének megjelölése mellett. Szolgáltató tájékoztatja továbbá az Ügyfelet elutasító panaszában és jelen ÁSZF-ben, hogy a panasz elutasítása esetén a panaszt tevő Ügyfél az alábbi eljárások kezdeményezésére jogosult:

 • fogyasztóvédelmi eljárás
 • bírósági eljárás
 • békéltető testületi eljárás – az Ügyfél a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti testülethez, vagy az Ügyfél által választott testülethez is fordulhat (https://bekeltetes.hu).

8        FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk., valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások, termékek körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
 • a termék kézbesítése bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásából vagy bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;
 • a Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért;
 • a Megrendelő, meghatalmazottja vagy érdekkörében eljáró személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;
 • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
 • A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
 • a Szolgáltatót: a termék a kézbesítéskor hibátlan és hiánytalan volt, és a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a Szolgáltatón kívüli más személy okozta;
 • a Megrendelőt: abban a tekintetben, hogy a termék vagy szolgáltatás már a kézbesítéskor hibás és hiányos volt.

A termék Megrendelő helyett átvételre jogosult személynek történő átadásával az átvevőre száll át a Szolgáltató felelőssége, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt a fenti igényeket egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesítheti.

Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, melyet megrendelő tudomásul vesz és elfogad, hogy számos termék, mely elérhető a Szolgáltató webáruházában, kézzel készült termék, így az ilyen tulajdonságú termékek esetében az anyag jellegéből és a nem gép festésből eredően, valamint a kézi kivitelezésre jellemző egyedi és megismételhetetlen jellegre figyelemmel a termékek felülete várhatóan nem teljesen homogén, formájuk pedig nem tökéletesen egyenletes vagy azonos, így kézi készítésű termékeknél az esetleges minőségi kifogás esetén elutasítási ok, ha a kézi kivitelezés jellegéből eredő megjelenést nem haladja meg a kifogás leírása.

A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Kellékszavatossági igény esetén a hibás termék kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt.

Termékszavatossági igény a termék hibája esetén érvényesíthető, amennyiben kellékszavatossági igénnyel nem kíván élni. Termékszavatosság igény keretében a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a termék eladóját/Szolgáltatót terhelik. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal a Szolgáltató által kiállított számlával, illetve a vásárlást igazoló dokumentumokkal érvényesíthetőek. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyen rögzítették.

A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint:

– kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

az ellenszolgáltatás értékével (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, vagy ezzel megegyező értékben a hibát a vállalkozás költségére számla ellenében mással kijavíttathatja, vagy

a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszajár a fogyasztónak. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint.

A fogyasztó által érvényesíthető jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet előírásai irányadóak.

Kijavítás, kicserélés szabályai

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Javítási és csere határidők

a) A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán9 feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

b) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Javítás helyszíne

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Kivételek:

A jótállási felelősségvállalás – különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki:

 • nem rendeltetésszerű használat,
 • karbantartási kötelezettség elmulasztása,
 • helytelen tárolás, kezelés, rongálás,
 • amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

Kötelező karbantartási kötelezettség

A fogyasztó karbantartási kötelezettsége (amennyiben ilyet a gyártó ilyet előír a forgalmazónak):

A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet.

8.1       KÁRTÉRÍTÉS

8.1.1      A kártérítés általános szabályai

A Megrendelő kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy igazolja, hogy a terméket a  Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Megrendelő termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját az igény érvényesítési idejétől függetlenül a Megrendelőnek kell bizonyítani. A Szolgáltató akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a) terméket nem üzleti tevékenység körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik és a termék árától függően 1, 2, vagy 3 évig tart.

 • 10 000,- Ft – 100 000,- Ft közötti vételár esetén 1 év,
 • 100 001,- Ft – 250 000,- Ft közötti vételár esetén 2 év,
 • 250 000,- Ft feletti vételár esetén 3 év.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

8.1.2      A kárigény bejelentésének módja

A Megrendelő a termék sérüléséről, teljes vagy részleges hiányáról írásban tehet kárigényre vonatkozó bejelentést a 6.3.2. pontban rögzítettek szerint átvételkor, vagy a később jelentkező hiba felmerülését követő 5 munkanapon belül.

A Megrendelő köteles a termék hibáját kellékszavatossági igény esetén haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.

A termékszavatossági igény esetén a Megrendelő a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, mely határidő eltelte esetén a Megrendelő e jogosultságát elveszíti. A termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.

8.1.3      A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A bejelentéseit és panaszait a Szolgáltató elbírálja, és annak eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatja a 7. fejezet szerint.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

8.1.4      A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a termékek hibája vagy szerződésszegés esetén a Ptk. szerinti mértékű kártérítést fizet a károkozás tényének megállapítása esetén azzal, hogy a Szolgáltató a Ptk. 6:152.§ szerinti mértékben felelősségét és kártérítési kötelezettségét kizárja.

8.2       A SZOLGÁLTATÓ DÍJ-VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató a termék ellenértékeként megállapított magasabb díjból adódó díjkülönbözetet és a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a Megrendelőnek vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti. Amennyiben a túlfizetés a Megrendelő téves fizetéséből ered (és a túlfizetés a kezelési iratokból megállapítható), úgy a többletdíjat a Szolgáltató a visszautalással kapcsolatban felmerülő indokolt költségei levonásával fizeti vissza a megfizetéssel azonos módon.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén köteles az addig megfizetett ellenérték visszafizetésére az elállásról vagy felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási költséget is. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelésekor nem a legolcsóbb szokásos szállítási módot választotta, úgy a Szolgáltató a visszafizetésnél a legkevésbé költséges szállítás díja és a Megrendelő által választott szállítási díj közötti különbözetet nem köteles visszafizetni. A Szolgáltató azonos módon köteles visszafizetni az összeget, mint ahogy a Megrendelő vagy a személyétől eltérő költségviselő azt fizette, valamint annak köteles visszafizetni, aki korábban a vételárat teljesítette. A Szolgáltató a visszafizetést a Megrendelő kérésére más módon is visszafizetheti, mint ahogy megfizetésre került a vételár, azonban az nem okozhat a Szolgáltatónak többletköltséget.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató addig nem köteles a jelen pont szerinti visszafizetési kötelezettségét teljesíteni elállási/felmondási jog gyakorlásánál, ameddig a termék nem kerül visszakézbesítésre a Szolgáltatónak. Szolgáltató az utánvéttel vagy portósan feladott küldeményt nem köteles elfogadni, a termék ilyen módon történő feladása nem minősül szabályos visszaküldésnek.

9        AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. a tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség tekintetében).

Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Szolgáltató felé tehet meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhet tájékoztatást és nyilatkozattételt.

A Megrendelő teljes jogi és anyagi felelősséget vállal a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

 • valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adott meg,
 • a megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,
 • a megrendelést tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,
 • a visszaküldött terméken sérülés keletkezett akár a termék átvétele és visszaküldése között, akár a termék visszaküldésekor a termék nem megfelelő csomagolásából eredően.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel az elállás/felmondási jog gyakorlása esetén is. A Fogyasztókat megillető elállás esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag hibátlan és hiánytalan terméket vesz vissza eredeti állapotában, hiánytalan és sértetlen csomagolásban. Megrendelő ennek megfelelően tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az elállási/felmondási jog gyakorlása során visszaküldött termék esetén Szolgáltató által visszafizetendő összegből jogosult levonni a visszaérkezett termék értékcsökkenésének összegét, vagy amennyiben a termék már jelentős értékcsökkentést szenvedett, úgy jogosult megtagadni a vételár visszafizetését.

10     VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok, de különösen a:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

rendelkezései irányadóak. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, így ilyen dokumentum nem áll a Fogyasztók rendelkezésére.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, amennyiben értékhatártól függően a peres eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik, úgy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

Budapest, 2022. November 1.

1. számú Melléklet

Elállási nyilatkozat

Címzett adatai

NévLaVida Oriental Heritage KFT
Székhely2030 Érd, Zengő utca 40.
Email cím info@lavidaorientalheritage.com
Telefonszám+36 20 3268115

Fogyasztó (alulírott) adatai

Név 
Cím 
Céges vásárlás esetén: 
–  Cégnév 
–  Céges adószám 
–  Székhely 
Email cím  
Telefonszám 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A megrendelés adatai1

Rendelésszám 
Elektronikus számla sorszáma 
Rendelt termékek cikkszáma és megnevezése amelyekre elállási jogot kíván gyakorolni   
Szerződéskötés időpontjaÁtvétel időpontja 

Kérem az elállásból származó összeg alábbi bankszámlámra való visszautalását:

Bank neve: Számlaszám: 

Kérem, hogy a termék visszaszállítását szervezze meg részemre a Szolgáltató: 

Igen  Nem 

Kérem X-el jelölje a helyes választ.

Amennyiben a visszaszállítás megszervezésében szeretné igénybe venni a szolgáltató segítségét: A termék Szolgáltatóhoz való visszaszállítását az alábbi címről kérem:

Város 
Irányítószám 
Utca név és házszám 
Átadáskor kapcsolattartó neve 
Telefonszáma 

Kelt:

A fogyasztó(k) aláírása: ________________________

Chat megnyitása
1
Miben segíthetünk ?
Kérdésed van ?
Szia!
Miben segíthetünk ?